Osobní údaje

Pravidla ochrany osobních údajů / Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tato Pravidla ochrany osobních údajů (dále len „Pravidla“) platí mezi koncovým uživatelem („vy“, „váš” nebo “Koncový uživatel”) softvérové aplikace a/nebo webové stránky (“Licencovaná aplikace”) a poskytovatelem služeb a správcem osobních údajů („ARnie“, „my”,  „nás” nebo  „náš”):

  • Název společnosti: Augmented Society, s.r.o.
  • Identifikační číslo organizace: 06363831
  • Společnost je registrovaná na u Městského soudu v Praze, oddíl C 280938
  • So sídlem na Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika
  • Kontakt pro zákazníky: info@ar-nie.cz

Pozorně si přečtěte tato Pravidla, protože vám poskytují informace o používání vašich osobních údajů společností ARnie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95 / 46 / ES, (dále jen “GDPR”), a jakýchkoli implementací nařízení GDPR, které upravují zákony České republiky nebo jakéhokoli jiného příslušného zákona (včetně jakýchkoli změn nebo doplnění nařízení GDPR a jejich jakéhokoliv vykonávání). Přístupem a používáním Webové stránky nebo Aplikace souhlasíte s těmito Pravidly ochrany osobních údajů a dáváte svůj souhlas k používání Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktování naší společnosti. Tato Pravidla mohou být příležitostně aktualizovány a tyto změny budou zveřejněny na naší webové stránce www.ar-nie.cz („Webová stránka”) nebo v našich aplikacích pro akce („Aplikace”). V případě významných změn nebo změn týkajících se údajů, které již byly shromážděny, můžeme zveřejnit dodatečné upozornění a / nebo požádat o dodatečné souhlasy. Pokračováním v používání Aplikace nebo Webové stránky po aktualizaci těchto Pravidel vyjadřujete souhlas s obsahem těchto změn. Pokud s obsahem těchto Pravidel ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte Aplikaci a Webovou stránku.

Zákonnost zpracování podle Článku 6 nařízení GDPR
Vy, jako subjekt údajů a dotknutá osoba, můžete udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů na konkrétní účely uvedené v tomto dokumentu. Tento souhlas je dobrovolný a bez jeho udělení není možné Licencovanou aplikaci používat.

Které z vašich osobních údajů shromažďujeme?
Osobní údaje, které nám poskytnete

Při používání Aplikace nám můžete poskytnout osobní údaje. Za osobní údaje se považují všechny informace, které umožňují identifikaci osoby a údaje, které vás přímo či nepřímo identifikují, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, věk a bydliště. Vy kontrolujete, které údaje poskytnete prostřednictvím Aplikace. Pro používání naší Aplikace je třeba zadat e-mailovou adresu a uživatelské jméno a nastavit heslo. Poskytovatel kampaně může kromě uživatelského jména a e-mailové adresy požádat i o další informace o vás. Je na vás, kolik dalších osobních údajů sdílíte s námi, s organizátorem akce a ostatními účastníky. Při používání Aplikace se můžete rozhodnout pro její propojení s vaším sociálním profilem (Facebook, Google, Twitter a jiné) a dalšími aktivitami.

Osobní údaje, které shromažďujeme při používaní naší Aplikace anebo Webové stránky

Při používání naší Aplikace a Webové stránky shromažďujeme vaše osobní údaje v omezeném rozsahu. Jediné údaje, které aktivně o vás shromažďujeme mimo ty, které se rozhodnete nám poskytnout, je vaše IP adresa, váš software pro internetové prohlížení, váš operační systém a datum a čas, kdy jste navštívili Aplikaci nebo Webovou stránku. Můžeme také sledovat vaše používání Aplikace pro statistické a výzkumné účely a to prostřednictvím souborů cookie.

Za jakým účelem používáme nebo zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
poskytování informací o kampaních, které jsou pro vás relevantní,
analýzu a průzkum trhu týkajících se našich služeb,
odesílání e-mailů nebo posílání upozornění o probíhajících kampaních,
zpracování stížností, řešení sporů, provádění auditů a plnění zákonných požadavků.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?
Vybrané osobní údaje sdílíme s Poskytovateli kampaní. Můžeme také poskytnout osobní údaje jiným spolupracujícím subjektům, důvěryhodným firmám, organizacím nebo jednotlivcům, pro účely zpracování těchto údajů pro nás, a to na základě našich pokynů a v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů a dalšími vhodnými opatřeními týkajícími se důvěrnosti a zabezpečení. Můžeme například pověřit zprostředkovatele údajů na zpracovávání stížností, řešení otázek týkajících se služeb zákazníkům nebo organizátorů událostí, za účelem usnadnění interních procesů podpory společnosti ARnie, provádění marketingových programů nebo sdílení informací s třetími stranami v jiných, podobných případech, pokud jste na takové sdílení udělili svůj souhlas.

Právní požadavky a prosazovaní zákona
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v případech, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich použití, uchovávání či zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro splnění požadavků jakéhokoli příslušného právního předpisu, nařízení, právního procesu nebo vynutitelného vládního nařízení; rozpoznání, zabránění nebo jiný postup zaměřený na řešení podvodu, technických potíží či bezpečnostních problémů; ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti ARnie, jejích uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.

Ostatní třetí strany
V případě, že naše partnerská společnost požádá o předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, můžeme za účelem dodržení našich právních závazků začlenit do těchto Pravidel ochrany osobních údajů standardní smluvní doložky EU.

Organizační změny
V případě fúze, akvizice, reorganizace nebo prodeje aktiv nebo jiných podobných událostí zajistíme důvěrnost všech osobních informací a dotyčným osobám tuto skutečnost oznámíme předtím, než budou osobní informace převedeny a začnou se na ně vztahovat jiná pravidla ochrany osobních údajů.

Zabezpečení vašich osobních údajů
V souladu s platnými zákony a předpisy jsme přijali adekvátní technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme, uchováváme v zabezpečené databázi s přístupem, který je chráněn technickými prvky. Pravidelně kontrolujeme procesy shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací, včetně opatření fyzického zabezpečení před neoprávněným přístupem do systémů.

Přístup k osobním informacím mají jen pověření zaměstnanci, smluvní partneři a zástupci společnosti ARnie, kteří musí tyto informace znát, aby je mohli pro nás zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnou povinností zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání, ukončení spolupráce nebo pracovního poměru.

Upozorňujeme, že ačkoli se snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, neposkytujeme žádné záruky nebo ujištění o naší schopnosti zabránit jakékoliv jejich ztrátě, zpřístupnění nebo zneužití a neneseme odpovědnost v případě, že dojde k takové ztrátě nebo zneužití.

Jaká jsou vaše práva?
V souladu s nařízením GDPR máte garantované všechna práva podle Kapitoly III nařízení GDPR, zejména právo na transparentní informace, komunikaci a způsoby výkonu práv dotčené osoby, právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (tzv. “Právo na zapomenutí “), právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na jejich přenos. Také můžete kdykoliv odebrat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, namítat nebo omezit jejich zpracování nebo požádat společnost ARnie, aby vám poskytla kopii vašich osobních údajů, informace o jejich zpracování nebo provedla opravu nebo výmaz vašich osobních údajů.

Společnost ARnie se zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. V souladu s nařízením GDPR můžete požádat o kontrolu, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů. S otázkami nebo stížnostmi by se instituce nebo jiné zainteresované subjekty a jednotlivci v rámci EU měli obrátit na společnost ARnie nejprve prostřednictvím e-mailu, ve kterém uvedou celé své jméno a pošlou na adresu info@ar-nie.cz. Budeme vás kontaktovat do třiceti (30) pracovních dní od obdržení žádosti o přezkoumání, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů. Příslušným orgánem, který dohlíží na ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

 

Soubory cookie a podobné technologie
V naší Aplikaci a na naší Webové stránce používáme soubory typu cookie a web beacon. Cookie je malý textový soubor, který Aplikace nebo Webová stránka při jejich návštěvě odesílá do vašeho prohlížeče a ukládá se do vašeho počítače nebo smartphonu. Soubor cookie může mít různé funkce, například může uchovávat vaše předvolby jazyka nebo hesla. Soubory web beacon jsou elektronické soubory neviditelně vložené na webových stránkách nebo do e-mailu, které umožňují odesílateli sledovat on-line pohyby uživatelů webu. Soubory cookie a web beacon obvykle neobsahují žádné informace, které by vás mohly osobně identifikovat.

V současnosti nereagujeme na příkaz „nesledovat“ z prohlížeče, jelikož čekáme na vypracování průmyslových standardů, které stanoví, jak by se měly takové příkazy interpretovat.

V Dodatku 1 jsou uvedené typy souborů cookie, které používáme, a jejich účel.

Používání souborů cookie můžete vypnout pomocí změny v nastavení počítače nebo vašeho smartphonu. Upozorňujeme, že zablokování souborů cookie může mít za následek, že některé funkce Webové stránky nebo Aplikace nebudou správně fungovat. Z ukládání souborů cookie služby Google Analytics se můžete přímo odhlásit kontaktováním společnosti Google zde: Google_Opt_Out.

Další informace a kontakty

Děti mladší 15 let

Naše služby jsou zaměřeny na širokou veřejnost. Neshromažďujeme vědomě informace od dětí mladších 15 let a nemáme ani dostatečné důvody se domnívat, že děti ve věku do 15 let přistupují na naše webové stránky nebo využívají naše služby. Pokud se dozvíme, že jsme neúmyslně sbírali osobní informace od dítěte mladšího 15 let, tyto informace budou co nejdříve odstraněny. V případě, že se domníváte, že bychom mohli mít nějaké informace od dítěte mladšího 15 let nebo chcete odstranit veřejně dostupný obsah, kontaktujte nás na adrese info@ar-nie.cz.

Doba uchování

Vaše osobni údaje uchováváme po dobu nevyhnutelnou na splnění účelů uvedených v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů, pokud si nevyžadují nebo nepovolují delší dobu uchovávání.

Omezení Pravidel ochrany osobních údajů

Naše Pravidla ochrany osobních údajů se nevztahují na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci včetně produktů nebo stránek, které se vám mohou zobrazovat v Aplikaci nebo službách nebo na akci nebo v rámci funkce podporované technologiemi ARnie. Naše Pravidla ochrany osobních údajů se netýkají způsobů zpracovávání informací jinými společnostmi a organizacemi, které inzerují prostřednictvím našich aplikací, a které mohou používat technologie k zobrazování reklam nebo nabízení pro vás relevantních informací.

V případě otázek týkajících se používaní vašich osobních údajů nás kontaktujte na adrese: info@ar-nie.cz

V případě otázek týkajících se používaní vašich osobních údajů Poskytovatelem kampaně doporučujeme, abyste si přečetli a zkontrolovali pravidla ochrany osobních údajů Poskytovatele kampaní a kontaktovali organizátora akce, pokud máte nadále otázky.

Dodatek 1: Soubory cookie a účel

Používáme i soubory session cookie (které vyprší po zavření webového prohlížeče) a trvalé soubory cookie (které zůstanou v přístroji pro určité časové období nebo dokud je neodstraníte). Pro účely vysvětleno v této tabulce používáme následující typy souborů cookie:

Typ soboru cookie          Účel

Základní provozTyto soubory cookie jsou nutné, abyste se mohli pohybovat v službě podle vašich požadavků. Umožňuje rozpoznat, jaký typ uživatele jste, abychom vám později dokázali poskytovat služby.

Funkční
Tyto soubory cookie nám umožňují používat určité funkce služby v souladu s vašimi volbami. Tyto soubory cookie znamenají, že pokud budete pokračovat v používání služeb nebo se vrátíte ke službám, budeme vám moci poskytnout služby přizpůsobené na míru podle vašich preferencí nebo vám uschováme například vaše uživatelské jméno a nastavení.

Používaní a analýza
Využíváme soubory cookie, které nám pomohou vytvořit pro vás lepší uživatelské prostředí pomocí optimalizace služeb a neustálé optimalizace funkcí a výkonu. Můžeme také získat informace z funkcí, které otevřete nebo k nim přistupujete nebo na které kliknete. Tyto informace nám podávají informace o účinnosti některých funkcí a pomáhají zajistit, aby obsah a funkce, které poskytujeme, byly optimalizovány podle vašich zájmů.

Třetí strana
Při poskytování našich služeb můžeme pro stejné účely umožnit používání souborů cookie našim obchodním partnerům, včetně shromažďování informací o vašich aktivitách online a v aplikacích v průběhu času a napříč všemi našimi službami. Můžeme také využívat poskytovatelů služeb jednajících naším jménem na používání souborů cookie pro výše uvedené účely.