Podmínky používání

Pravidla a podmínky používání

1. Váš souhlas
Používáním nebo návštěvou webové stránky společnosti ARnie nebo jakýchkoliv produktů, software, informačních kanálů a služeb společnosti ARnie, které vám byly poskytnuté prostřednictvím softwarové aplikace a/nebo webové stránky společnosti ARnie (společně dále jako “Služba”), vyjadřujete svůj souhlas s (1) těmito podmínkami používaní (“Podmínky Služby”), (2) Pravidly ochrany osobních údajů společnosti ARnie, které sú uvedené na webové stránce www.ar-nie.cz a sú tu začleněné formou odkazu. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli ze zde uvedených podmínek nebo Pravidel ochrany osobních údajů společnosti ARnie, nepoužívejte Službu.

Poskytovatel služeb (dále jako „ARnie”, „my”, „nás” nebo „náš”):

 • Název společnosti: Augmented Society, s.r.o.
 • Identifikační číslo organizace: 06363831
 • Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C 280938
 • So sídlem na Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika
 • Kontakt pro zákazníky: info@ar-nie.cz

Ačkoliv se vás budeme snažit upozornit na závažné změny v těchto Podmínkách Služby, doporučujeme, abyste si pravidelně prověřovali jejich aktuální znění na stránce www.ar-nie.cz. Společnost ARnie může podle vlastního uvážení kdykoliv upravit a revidovat Podmínky Služby a pravidla a tímto souhlasíte, že budete vázáni těmito úpravami anebo revizemi. Nic v Podmínkách Služby se nemůže považovat za přiznání jakýchkoliv práv nebo výhod třetích stran.

2. Služba
Tyto Podmínky Služby se vztahují na všechny uživatele Služby včetně uživatelů, kteří přispívají k Obsahu Služby. “Obsah” zahrnuje text, software, skripty, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, videa, audiovizuální kombinace, interaktivní funkce a další materiály, na které se můžete podívat, přes které můžete přistupovat nebo přispívat ke Službě. Služba zahrnuje všechny aspekty společnosti ARnie včetně, ale ne výhradně, všech produktů, softwaru a služeb nabízených prostřednictvím webových stránek společností ARnie, jako například mobilní aplikace ARnie a dalších aplikací.

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti ARnie. Společnost ARnie nemá pod kontrolou a nenese žádnou zodpovědnost za obsah, pravidla ochrany osobních údajů a praktiky stránek třetích stran. Společnost ARnie nebude a nemůže cenzurovat ani upravovat obsah stránek třetích stran. Používáním Služby vyjadřujete souhlas, že společnost ARnie neponese jakoukoliv zodpovědnost v případě jakýchkoli následků vzniklých nebo vyplynulých z používání webových stránek třetích stran.

Proto vám doporučujeme, abyste se po opuštění Služby obeznámili s podmínkami používaní a pravidly ochrany osobních údajů každé další webové stránky, kterou navštívíte.

3. Účty ARnie
Přístup k některým funkcím Služby vyžaduje vytvoření ARnie účtu. Používat cizí účet bez povolení není povoleno. Při vytváření účtu musíte poskytnut přesné a úplné informace. Za aktivitu na vašem účtu nesete výhradně zodpovědnost a svoje heslo musíte mít chráněno. Jakékoli porušení bezpečnosti anebo neoprávněné použití vašeho účtu neodkladně oznamte společnosti ARnie.

Ačkoli společnost ARnie nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou být způsobeny jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu, vy můžete být zodpovědní za ztráty způsobené společnosti ARnie anebo jiným osobám, anebo jiné konsekvence vyplývající z tohoto neoprávněného použití.

4. Všeobecné používaní Služby – oprávnění a omezení
Společnost ARnie vám tímto uděluje souhlas s používáním Služby tak, jako je stanovené v těchto Podmínkách Služby, za předpokladu, že:

 • Souhlasíte s tím, že v žádném médiu nebudete šířit žádnou část Služby nebo Obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti ARnie, pokud společnost ARnie neposkytne prostředky na takovouto distribuci prostřednictvím funkcí nabízených Službou (například vložený přehrávač).
 • Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Služby.
 • Souhlasíte s tím, že nebudete mít přístup k Obsahu prostřednictvím libovolné jiné technologie nebo prostředku mimo samotnou Službu nebo jiných výslovně povolených prostředků, které může společnost ARnie určit.
 • Souhlasíte s tím, že nebudete prodávat přístup k Službě bez předchozího písemného souhlasu společnosti ARnie.
 • Při použití Služby ARnie, souhlasíte s tím, že může být nabídnuto stažení a instalace aktualizací. Tyto aktualizace jsou navrženy tak, aby usnadnily, zdokonalovaly, zlepšovaly a dále rozvíjely Službu a mohou mít podobu oprav chyb, vylepšených funkcí, nových softwarových modulů a zcela nových verzí.
 • Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani spouštět žádné automatické systémy, včetně “robotů”, “pavouků,” nebo “offline čteček” přistupujících ke Službě způsobem, který odesílá více požadavků na servery ARnie v daném období než by ve stejnou dobu dokázal vygenerovat člověk. Nehledě na to, ARnie dává provozovatelům veřejných vyhledávačů oprávnění používat “pavouky” pro kopie materiálů výhradně za účelem a pouze v míře nezbytné pro vytvoření veřejně přístupných indexů vyhledávání, ne však k ukládání těchto materiálů do mezi paměti nebo archivů. ARnie si vyhrazuje právo tyto výjimky odvolat, obecně nebo ve specifických případech.
 • Souhlasíte, že nebudete shromažďovat nebo sbírat žádné osobně identifikovatelné informace ani používat komunikační systémy poskytované služby (např. komentáře, email) pro jakékoliv komerční účely akvizice.
 • Souhlasíte, že nebudete používat, žádat, nebo jakýmkoliv jiným způsobem navádět uživatele Služby pro vaše komerční účely nebo pro komerční účely třetích stran.
 • Při používaní Služby budete dodržovat všechny platné zákony.
 • ARnie si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit jakýkoli aspekt Služby.

5. Vaše používaní obsahu
Kromě výše uvedených obecných omezení, platí následující specifická omezení a podmínky vašeho používání Obsahu.

Obsah Služby a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (“značky”) jsou vlastněné nebo licencované společností ARnie a jsou předmětem autorského práva a platných předpisů týkajících se práv duševního vlastnictví v rámci Slovenské republiky a zahraničních zákonů a mezinárodních úmluv.

Celý obsah se poskytuje výlučně tak jak je. Obsah je poskytován pro vaši informaci a pouze osobní použití výhradně podle určení poskytnuté funkce Služby a podle povolení stanovených těmito Podmínkami Služby. Nesmíte stahovat žádný obsah v Službě, při kterém není zobrazen odkaz na stažení nebo obdobný odkaz umístěný společností ARnie. Žádná část obsahu nesmí být nijak kopírována, reprodukována, znovu zveřejňována, distribuována, posílána, vysílána, zobrazována, přenášena, prodávána, licencována či jinak využívána pro jakékoliv jiné účely, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arni nebo příslušných poskytovatelů Obsahu. Společnost ARnie a její poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, která nejsou výslovně udělena, a to v Službě nebo jejím Obsahu.

Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, zakazovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních prvků Služby nebo funkcí, které brání nebo omezují šíření nebo kopírování kterékoliv části Obsahu nebo prosazovat omezení pro používání Služby nebo jejího Obsahu.

Berete na vědomí a rozumíte, že při používání Služby budete vystaveni obsahu z různých zdrojů a že ARnie nenese odpovědnost za přesnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví související s takovým Obsahem. Dále berete na vědomí a rozumíte, že můžete být vystaveni Obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nepřípustný, a tímto souhlasíte, že se vzdáváte všech zákonných nebo spravedlivých nároků nebo nápravných prostředků, které máte nebo můžete mít vůči ARnie v souvislosti s takovým Obsahem a v plném rozsahu povoleném příslušnými platnými právními předpisy souhlasíte, že společnosti ARnie, jejím majitelem, provozovatelem, přidruženým společnostem, poskytovatelům licencí a držitelem licencí nahradíte škody vzniklé v souvislosti s vaším používáním Služeb.

6. Obsah a správa
Jako držiteli účtu ARnie vám může být povoleno odeslat Obsah do Služby. Rozumíte a berete na vědomí, že společnost ARnie nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu, který odešlete.

Budete výhradně zodpovědní za svůj vlastní Obsah a za důsledky odeslání a publikování vašeho Obsahu na Službu. Prohlašujete, reprezentujete a zaručujete, že vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k publikování Obsahu, který odešlete a povolujete ARnie využít všechny patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva, která umožňují začlenit a zveřejnit takový Obsah do Služby v souladu s těmito Podmínkami Služby.

Z důvodu přehlednosti si ponecháte všechna svá vlastnická práva ve svém Obsahu. Avšak tím, že poskytnete svůj Obsah společnosti ARnie, udělujete společnosti ARnie celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, sublicenci a převoditelnou licenci na používání, reprodukci, distribuci, vytváření odvozených děl, veřejné zobrazování a provádění takového Obsahu v souvislosti se Službou a aktivitami společnosti ARnie (a její nástupce a přidružených společností) včetně, a bez omezení, propagace a přerozdělování části nebo celé Služby (a její odvozených děl) v jakémkoliv mediálním formátu a jakýmikoli mediálními kanály. Zároveň tímto udělujete každému uživateli Služby nevýhradní licenci k přístupu k vašemu

Obsahu prostřednictvím Služby a na používání, reprodukci, distribuci, veřejné zobrazování a provádění takového obsahu, pokud to povolují funkce Služby a je to v souladu s těmito Podmínkami Služby. Výše uvedené licence, které jste poskytli v uživatelských komentářích, které předkládáte, jsou trvalé a neodvolatelné.

Dále souhlasíte s tím, že Obsah, který jste odeslali do Služby, nebude obsahovat materiál chráněný autorskými právy třetí strany nebo materiál, který je předmětem jiných vlastnických práv třetí strany, pokud nemáte povolení od oprávněného vlastníka materiálu nebo nejste jinak oprávněni zveřejnit a udělit společnosti ARnie všechna licenční práva udělená v tomto dokumentu.

Společnost ARnie nepodporuje žádný Obsah předložený Službě žádným uživatelům nebo jiným poskytovatelem licence nebo žádné vyjádření, doporučení nebo rady v něm vyjádřené a společnost ARnie se výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti související s Obsahem. Společnost ARnie nepovoluje porušování autorských práv a porušování práv duševního vlastnictví na Službu a společnost ARnie odstraní celý obsah, bude-li správně informována o tom, že takový obsah porušuje práva duševního vlastnictví jiného. ARnie si vyhrazuje právo odstranit Obsah bez předchozího upozornění.

7. Pravidla ukončení účtů
Společnost ARnie si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele ke Službě v případě porušovaní Podmínek Služby.

Společnost ARnie si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Obsah porušuje tyto Podmínky Služby z jiných důvodů jako porušení autorských práv, například pornografie, obscénnosti nebo nepřiměřené délky.

Společnost ARnie může podle vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění a odstranit takový Obsah a/nebo zrušit účet uživatele používaný pro odesílání takového materiálu, který je v rozporu s těmito Podmínkami Služby.

8. Oznámení o porušení autorských práv
Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jeho zástupcem a domníváte se, že jakýkoli obsah porušuje vaše autorská práva, upozorněte písemně našeho zástupce pro autorská práva. Vaše upozornění musí obsahovat následující informace:

Fyzický anebo elektronický podpis osoby oprávněné konat ve jménu vlastníka výhradního práva, které je údajně porušené;

Popis díla, u kterého máte podezření, že porušuje autorská práva. V případě více děl porušujících autorská práva nacházejících se na jedné online lokalitě, lze je formou seznamu zahrnout do jednoho upozornění;

Popis materiálu, u kterého máte podezření, že porušuje nebo má být předmětem činnosti, která porušuje autorská práva, a který má být odstraněn nebo přístup k němu má být zakázán, a informace dostatečně přesné na to, aby poskytovatel služeb tento materiál dokázal najít;

Informace dostatečné k tomu, aby poskytovateli služeb umožnily kontaktovat vás, například adresu, telefonní číslo a, pokud je k dispozici, i elektronickou poštu;

Prohlášení, že v dobré víře máte podezření, že používání materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není schváleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
Čestné prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou pravdivé a že jste osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Oznámení o porušení autorských práv můžete odeslat na náš e-mail: info@ar-nie.cz. Zástupci pro autorská práva by měly odesílat pouze tato oznámení o porušení autorských práv, jakékoliv jiné zpětné vazby, připomínky, žádosti o technickou podporu a jiné komunikace by měly být směrovány na zákaznický servis ARnie. Berete na vědomí, že pokud nesplníte všechny požadavky této části, vaše upozornění nemusí být platné.

Podání stížnosti. Pokud jste přesvědčeni, že váš obsah, který byl odstraněn (nebo ke kterému byl přístup zakázán), neporušuje autorská práva nebo že máte oprávnění od vlastníka autorských práv, zástupce vlastníka autorských práv nebo že je v souladu se zákonem, abyste zveřejnili a použili materiál ve vašem obsahu, můžete našemu zástupci pro autorská práva podat stížnost s následujícími informacemi:

 • Váš fyzický anebo elektronický podpis;
 • Popis obsahu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl přístup zakázán a místo, na kterém se obsah zobrazil předtím, než byl odstraněn nebo zakázán;
 • Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že obsah byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace obsahu;
 • Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí České republiky, a prohlášení, že přijmete písemnosti od osoby, která poskytla oznámení o údajném porušení.

V případě, že zástupce pro autorská práva obdrží stížnost, ARnie může zaslat kopii této stížnosti straně původního stěžovatele s informací, že může nahradit odstraněný Obsah nebo zrušit jeho zákaz do 10 pracovních dnů. Pokud vlastník autorských práv nepodá žalobu na vydání soudního příkazu proti poskytovateli obsahu, členovi nebo uživateli, odstraněný Obsah může být nahrazen nebo přístup k němu obnoven po uplynutí 10 až 14 pracovních dnů od obdržení stážnosti vůči oznámení, případně déle, podle výhradního rozhodnutí společnosti ARnie.

9. Odmítnutí záruk
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY NA VLASTNÍ RIZIKO. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, ARNIE, JEJÍ ŘEDITE, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO NEVYJÁDŘENÉ, V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI A VAŠIM POUŽÍVÁNÍM. ARNIE NEPOSKYTUJE ŽÁDNE ZÁRUKY NEBO VYHLÁŠENÍ TÝKAJÍCE SA PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI STRÁNEK PROPOJENÝCH S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU A NEMÁ ŽÁDNE POVINNOSTI A NENESE ŽÁDNU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (I) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ MAJETKUNEBO ŠKODY JINÉHO DRUHU, VYPLÝVAJÍCE Z VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÝCHKOLI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A/NEBO FINANČNÍCH ÚDAJŮ ULOŽENÝCH V NĚM (IV) PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO NEBO Z NAŠICH SLUŽEB, (IV) PŘÍPADNÉ CHYBY, VIRY, TRÓJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENÉ NA NEBO PŘEZ SLUŽBY TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (V) JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ VZNIKLY JAKO VÝSLEDEK POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU PUBLIKOVANÉHO, ZASLANÉHO E-MAILOM, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNÍCTVÍM SLUŽEB. ARNIE NEZARUČUJE SCHVÁLENÍ, ZÁRUKU NEBO PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA JAKÝKOLIV PRODUKT NEBO SLUŽBU PŘEDÁVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLI HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU NEBO BANNERU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. ARNIE VYHLAŠUJE, ŽE SE NEBUDE PODÍLET NA SLEDOVÁNÍ, NEBO NEBUDE JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ, JAKÉKOLIV TRANSAKCE MEZI VÁMI A TŘETÍMI STRANAMI POSKYTUJÍCÍMI PRODUKTY NEBO SLUŽBY. KOUPÍ VÝROBKU NEBO SLUŽBY SKRZ JAKÉKOLIV MÉDIUM NEBO V JAKÉMKOLIV PROSTŘEDÍ, BYSTE MĚLI DŮKLADNĚ ZHODNOTIT A BÝT OBEZŘETNÍ TAM, KDE JE TO VHODNÉ.

10. Omezení zodpovědnosti
SPOLEČNOST ARNIE, JEJÍ ŘEDITEL, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÉ, TRESTNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z (I) CHYB, OMYLŮ NEBO NEPŘESNOSTÍ OBSAHU (II) POŠKODENÍ OSOB NEBO MAJETKU, JAKÉKOLIV POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VÁŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO VŠECH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A/NEBO FINANČNÍCH ÚDAJŮ ULOŽENÝCH V NĚM (IV) PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO NEBO Z NAŠICH SLUŽEB, (IV) PŘÍPADNÉ CHYBY, VIRY, TRÓJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ, KTĚRÉ MOHOU BÝT PŘENESENÉ NA NEBO PŘEZ SLUŽBY TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (V) JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLIV OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ VZNIKLY JAKO VÝSLEDEK POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU PUBLIKOVANÉHO, ZASLANÉHO E-MAILOM, PŘENÁŠANÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNÍCTVÍM SLUŽEB, NEBO UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PRÁVA NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A NEBO SPOLEČNOST MÁ NEBO NEMÁ INFORMACE O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. VYPLÝVAJÍCÍ OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI SE UPLATŇUJE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCII. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ARNIE NEZODPOVÍDÁ ZA OBSAH A POMLOUVAČNÉ, URÁŽLIVÉ NEBO PROTIZÁKONNÉ VYJÁDŘENÍ TŘETÍCH STRAN A RIZIKO ZRANĚNÍ NEBO JINÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z VÝŠŠE UVEDENÉHO ZŮSTÁVÁ NA VÁS. Služba je řízená a nabízená společností ARnie z jejího sídla v České republice. Společnost ARnie neposkytuje žádné vyhlášení o tom, že Služba je vhodná anebo dostupná na použití na jiných místech. Ti, kteří přistupují anebo používají Službu z jiných jurisdikcí, dělají tak z vlastní vůle a nesou zodpovědnost za dodržování místních zákonů.

11. Odškodnění
V rozsahu povoleném příslušnými platnými právními předpisy souhlasíte, že společnosti ARnie, její mateřské společnosti, jejím ředitelem, zaměstnancům a zástupcům nahradíte všechny škody, závazky, ztráty, náklady nebo dluhy a výdaje (včetně, ale ne výlučně, poplatků za právní poradenství) vyplývající z : (i) vašeho používání a přístupu ke Službě; (Ii) porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek Služby; (Iii) vašeho porušení jakýchkoli práv třetích stran včetně, a bez omezení, jakéhokoliv autorského práva, vlastnického práva nebo práva na soukromí; nebo (iv) jakékoli stížnosti, že váš Obsah způsobil škodu třetí straně. Platnost této obrany proti nárokům a závazku poskytnout odškodnění bude pokračovat i po skončení vašeho používání Služby a těchto Podmínek Služby.

12. Schopnost přijmout Podmínky Služby
Prohlašujete, že jste buď starší 18 let, nebo uznán za zletilého, nebo máte právoplatný souhlas rodičů nebo opatrovníka a jste plně schopní a kompetentní plnit podmínky, závazky, dávat prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínkách Služeb a dodržovat tyto Podmínky Služby. V každém případě potvrzujete, že máte více než 15 let, protože Služba není určena pro děti do 15 let. Pokud jste mladší 15 let, Službu nepoužívejte. Existuje pro vás spousta dalších skvělých webových stránek. Promluvte si s rodiči o tom, které stránky jsou pro vás vhodné.

13. Postoupení
Tyto Podmínky Služby a jakékoliv práva a licence udělené podle této smlouvy nesmíte přenášet nebo postoupit, společností ARnie ale mohou být postoupené bez omezení.

14. Všeobecné podmínky
Souhlasíte s tím, že: (i) Služba se považuje za výhradně Českou, má výhradní zastoupení v České republice; a (ii) Služba bude považována za pasivní službu, která nevede k soudním pravomocem nad ARnie, ať už specifickým nebo obecným, v jiných jurisdikcích než je Česká republika. Tyto Podmínky Služby se řídí příslušnými hmotněprávními předpisy České republiky bez ohledu na jejich kolizní principy. Jakékoliv nároky nebo spory mezi vámi a společností ARnie, které vzniknou zcela nebo částečně ze Služby, rozhoduje výlučně soud příslušné jurisdikce se sídlem v České republice. Tyto Smluvní podmínky spolu s Pravidly ochrany osobních údajů na adrese www.ar-nie.cz a jakékoliv jiné právní oznámení zveřejněné společností ARnie o Službě představují celou dohodu mezi vámi a společností ARnie ohledně Služby. Pokud některé ustanovení těchto Podmínek Služby bude považováno za neplatné soudem příslušné jurisdikce, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek Služby, které zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Žádná výjimka z jakýchkoliv podmínek uvedených v těchto Podmínkách Služby nebude považována za další nebo trvalé zřeknutí se takové podmínky nebo jakéhokoliv jiného výrazu a neschopnost společnosti ARnie uplatnit jakékoli právo nebo ustanovení podle těchto Podmínek Služby nebude znamenat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Společnost ARnie si vyhrazuje právo tyto Podmínky Služby kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit a je vaší povinností prohlédnout si aktuální změny Podmínek Služby pro jakékoliv změny. Vaše používání Služby po každé změně těchto Podmínek Služby bude znamenat váš souhlas a přijetí její revidovaných podmínek.

VY A ARNIE JSTE SE TÍMTO DOHODLI, ŽE JAKÉKOLIV NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VZTAHUJÍCÍ SE NA SLUŽBY MUSÍ BÝT PODANÉ VE LHŮTĚ JEDNOHO (1) ROKU OD JEJICH VZNIKU. JINAK TYTO NÁROKY NATRVALO ZANIKNOU.